ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

1 ธ.ค. 2563 17:12 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) ได้จัดการประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) โดยเชิญผู้แทนจากอาชีวศึกษาจังหวัด 77 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม โดยมี ประธานกรรมการ สทศ. (นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี) เป็นประธานการประชุม และมีกรรมการ สทศ. (ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ และ ศ.ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์), ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม) ร่วมประชุมหารือฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)