ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ให้บริการการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET และ B-NET) แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 ที่จังหวัดนครนายก

16 ต.ค. 2558 15:37 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้บริการการยกระดับคุณภาพการศึกษา(O-NET และ B-NET) กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
ภาพ สทศ. ให้บริการการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET และ B-NET) แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 ที่จังหวัดนครนายก
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายหัวข้อ “การสอบ O-NET และ B-NET” กล่าวว่า ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” สู่การเรียนการสอน และผู้อำนวยการ สทศ. ได้เน้นให้ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบยึดหลัก “สุ จิ ปุ ลิ”  ตลอดจนในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา (OLE) คือ O (Objective) หมายถึง จุดมุ่งหมายของการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน แผนการสอน แผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน , L (Learning) หมายถึง การเรียนการสอน เน้นให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และ E (Evaluation) หมายถึง การวัดและประเมินผล โดยเน้น Formative Assessment (การประเมินผลย่อย) และ Summative Assessment (การประเมินผลรวบยอด)
 
ภาพ สทศ. ให้บริการการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET และ B-NET) แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 ที่จังหวัดนครนายก       ภาพ สทศ. ให้บริการการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET และ B-NET) แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 ที่จังหวัดนครนายก
 
สทศ. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงแนวทางในการนำผลสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารของผู้บริหาร และการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายที่ต้นสังกัดกำหนดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแบบครูมืออาชีพควบคู่กับการปฏิบัติงานประจำวัน 
 
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้แนะถึงวิธีการนำ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน โดยการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะการนำใบรายงานผล O-NET ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้, ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้, ฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา ไปวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 
การสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2558 ได้ลดวิชาสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ มีกำหนดการดังนี้
• O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559       ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559
• O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559    ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2559
• O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559        ประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559
 
สำหรับการสอบ B-NET ในปีการศึกษา 2558 สอบวันที่ 30 มกราคม 2559 และประกาศผลสอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
 
ทั้งนี้ ก่อนการสอบ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกท่าน เข้าไปศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวการสอบ O-NET เช่น ผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint)  รูปแบบข้อสบ (Item Form) ตัวอย่างข้อสอบแต่ละรูปแบบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ/เกณฑ์การให้คะแนน ฯลฯ ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ภายหลังการบรรยายได้เปิดโอกาสให้ซักถามและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

 

ภาพ สทศ. ให้บริการการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET และ B-NET) แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 ที่จังหวัดนครนายก
 
ภาพ สทศ. ให้บริการการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET และ B-NET) แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 ที่จังหวัดนครนายก