ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “เทคนิคการจัดทำข้อสอบ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก

24 พ.ย. 2558 17:32 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ.  บรรยายเรื่อง “เทคนิคการจัดทำข้อสอบ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้บริการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET และ B-NET) กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2558 ที่จังหวัดพิษณุโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “เทคนิคการจัดทำข้อสอบ O-NET และ B-NET” กล่าวว่า การเขียนข้อสอบไม่ยาก ถ้าสอนเป็น และสอนแบบครูมืออาชีพ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” สู่การเรียนการสอน และได้เน้นให้ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบยึดหลัก “สุ จิ ปุ ลิ”  ตลอดจนในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ความสำคัญกับการสอนแบบครูมืออาชีพ โดยให้มีความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา (OLE) คือ O (Objectives) หมายถึง จุดมุ่งหมายของการศึกษา เน้นคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ แสดงตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรฯ , L (Learning Process) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น , E (Evaluation) หมายถึง การวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเพียงใด โดยเน้น Formative Assessment (การประเมินผลความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนา) และ Summative Assessment (การประเมินผลรวบยอดเพื่อการตัดสิน)

นอกจากนี้ ได้แนะถึงวิธีการนำ O-NET และ B-NET ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน โดยการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET หรือ B-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะการนำใบรายงานผล O-NETฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้, ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้, ฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา ไปวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

          ภาพ ผอ.สทศ.  บรรยายเรื่อง “เทคนิคการจัดทำข้อสอบ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก     ภาพ ผอ.สทศ.  บรรยายเรื่อง “เทคนิคการจัดทำข้อสอบ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก