ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559

28 ม.ค. 2560 14:30 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาโดยจัดสอบ 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาบาลี  วิชาธรรม  วิชาพุทธประวัติ  วิชาวินัย ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสอบเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้มอบให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 – 12 ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวม 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบในการบริหารการจัดสอบ

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559    ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559

การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559 ได้ดำเนินการทดสอบแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ (Paper Pencil) และ (2) การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อเป็นการขยายโอกาสและเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) สรุปดังนี้

การสอบ B-NET โดยใช้แบบทดสอบ (Paper Pencil) มีผู้มีสิทธิ์สอบ 10,131 คน แบ่งเป็น
- B-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       ผู้มีสิทธิ์สอบ     7,223     คน
- B-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ผู้มีสิทธิ์สอบ     2,908     คน

การสอบ B-NET ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) มีผู้มีสิทธิ์สอบ 50 คน แบ่งเป็น
- B-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       ผู้มีสิทธิ์สอบ        43        คน
- B-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ผู้มีสิทธิ์สอบ         7         คน

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559    ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559

สำหรับการสอบ B-NET ในวันนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบที่ปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบการสอบ รวมถึงดำเนินการมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ สทศ. จะประกาศผลสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th