การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันฯ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2560

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัคบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 19 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร