ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Creative Assessment in Large-scale Testing Context”

14 ธ.ค. 2560 17:35 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง  “Creative Assessment in Large-scale Testing Context” โดย Prof. Dr. Todd Lubart และคณะ จาก Paris Descartes University ประเทศฝรั่งเศส โดยมี ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. และนักวิชาการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สทศ.

ภาพ สทศ. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Creative Assessment in Large-scale Testing Context”

จากการสัมมนาวิชาการ เรื่อง  “Creative Assessment in Large-scale Testing Context” โดย Prof. Dr. Todd Lubart และคณะ ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สทศ. เกี่ยวกับการประเมินการสร้างสรรค์ในการทดสอบที่มีสเกลใหญ่ หรือ มีขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าสอบจำนวนมาก (Creative Assessment in Large-scale Testing Context) วิธีการประเมินการสร้างสรรค์ที่นำเสนอในการสัมมนาวิชาการนี้มีลักษณะแตกต่างกัน 2 แบบ คือ EPoC (Evaluation of Potential Creativity) และ Creative Profiler โดย EPoC เน้นการประเมินการสร้างสรรค์ในเด็กและเยาวชน ที่ให้ผู้ตอบเขียนหรือสร้างคำตอบที่แสดงการสร้างสรรค์ (Production-based approach) ส่วน Creative Profiler เป็นการประเมินการสร้างสรรค์ในผู้ใหญ่ ที่วิเคราะห์องค์ประกอบของการสร้างสรรค์ที่ผู้ตอบมี (Component approach) และนำเสนอเป็นประวัติรายบุคคล วิธีการประเมินการสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการออกแบบและพัฒนาระบบการประเมินที่มีคุณภาพ

ภาพ สทศ. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Creative Assessment in Large-scale Testing Context”

การสัมมนาวิชาการนี้ เป็นประโยชน์ต่อ สทศ. เป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการเป็นแนวทางในการวัดและประเมินรอบด้าน โดยเฉพาะคุณลักษณะโครงสร้างที่ไม่ใช่ด้านความรู้ (Non-cognitive construct) ที่ สทศ. มีโครงการสร้างแบบวัดตามทักษะศตวรรษที่ 21 และ Digital Testing และทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร สทศ. และนักวิชาการระดับนานาชาติ 

ภาพ สทศ. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Creative Assessment in Large-scale Testing Context”