ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศเรื่องการรับสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2557

27 ก.ย. 2556 11:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ประกาศเรื่องการรับสมัครสอบ GAT/PAT  ปีการศึกษา 2557

       ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเปิดให้บริการการทดสอบวิชา ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และคาสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงเห็นควรประกาศการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดตามเอกสารนี้  คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศการรับสมัครสอบ GAT/PAT