ประกาศเรื่องการรับสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2557

logo_niests

       ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเปิดให้บริการการทดสอบวิชา ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และคาสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงเห็นควรประกาศการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดตามเอกสารนี้  คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศการรับสมัครสอบ GAT/PAT