ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สกอ.ร่างแผนสุ่มตรวจหลักสูตรไร้คุณภาพ เริ่ม 11 สาขา ตามทีคิวเอฟ

27 ก.พ. 2557 09:17 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายทศพร  ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงกรณีที่ สำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า  ขณะนี้มีปัญหาร้องเรียนเรื่องหลักสูตรต่าง ๆ เข้ามา จำนวนมาก โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไม่มีคุณภาพ ที่แห่เปิดสอนเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว จากเดิมประมาณ 1,000  กว่าหลักสูตร เพิ่มเป็น 3,000 หลักสูตร ว่า ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักติดตามฯ ไปเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ว่าดำเนินการจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือทีคิวเอฟ หรือไม่ โดยเบื้องต้นจะเริ่มจาก 11 สาขา  ที่สกอ. ได้จัดทำกรอบมาตรฐานและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว คือ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) สาขาโลจิสติกส์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์(5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) และสาขาวิชากายภาพบำบัด (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)  
 
 ส่วนหลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีการร้องเรียนว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดสอนระดับปริญญาเอกไม่มีคุณภาพนั้น อาจจะยังไม่สามารถลงไปตรวจสอบได้ เนื่องจากทั้ง 2สาขาอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำทีคิวเอฟอยู่ โดยสกอ. จะเริ่มลงไปตรวจสอบเฉพาะหลักสูตรที่มีทีคิวเอฟแล้วเท่านั้น เพื่อจะได้มีตัวเทียบมาตรฐาน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มลงไปตรวจสอบเร็ว ๆ นี้ ส่วนจะเริ่มจากมหาวิทยาลัยกลุ่มใดก่อนนั้น คงไม่สามารถตอบได้ ต้องรอทางสำนักติดตามฯ เสนอแผนงานเข้ามาก่อน
 
 
 
 
เครดิต : มติชนออนไลน์