ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

7 ม.ค. 2559 16:54 น.

ผู้อ่าน

         ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โดยมีประธานและคณะทำงานประจำศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 19 ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1.       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11.    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12.    มหาวิทยาลัยนครพนม
3.       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13.    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 14.    มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 15.    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
6.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 16.    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7.       มหาวิทยาลัยบูรพา 17.    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 18.    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
9.       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19.    สทศ.
10.    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

            รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2558 สทศ. ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการรับทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ โดยดูแลพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี อยุธยา และอ่างทอง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์สอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่เพิ่มเติมจากการสอบ O-NET ม.6 ในปีการศึกษา 2557 ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี

              ผู้อำนวยการ สทศ. ขอความร่วมมือให้แต่ละศูนย์สอบเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ โดยเฉพาะกรรมการคุมสอบปฏิบัติคู่มือการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และปฏิบัติตามระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด ระเบียบดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตในการสอบ

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

           การสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559   ประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559    สทศ.ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” 

       ช่องทางรับแจ้งเรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ

            1. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th)

            2. E-mail : testing@niets.or.th

            3. จดหมาย

            4. Call Center 02-217-3800

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558